VOG EN VERTROUWENSPERSOON

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor OSV Amphibius stellen we een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor alle instructeurs en vrijwilligers die direct met onze leden werken. Amphibius wil een veilige en betrouwbare vereniging zijn voor al haar leden. We conformeren ons hierbij aan de gedragsregels van NOC*NSF te vinden via deze link: https://centrumveiligesport.nl

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor het bestuur een beeld krijgt van de vrijwilliger welke een functie binnen de duikvereniging wil gaan vervullen. Voordat Amphibius iemand als vrijwilliger in de vereniging opneemt, worden de onderstaande stappen doorlopen:

  • het houden van een kennismakingsgesprek
  • het controleren van eventuele referenties
  • om de 3 jaar een nieuwe VOG vernieuwing
  • het bekend maken van de vrijwilliger met de gedragsregels van Amphibius
  • Amphibius behoud het recht om bij twijfel de aanvraag te weigeren

Vertrouwenspersoon

De vereniging vindt het van belang dat iedereen van zijn of haar sportactiviteiten kan genieten. Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is aangewezen door het bestuur en is een persoon aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. Ze heeft als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat er binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen. Amphibius verplicht haar actieve vrijwilligers en instructeurs om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Hiermee wordt nagegaan of iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het opleiden of trainen van (minderjarige) duikers. Elk lid van Amphibius kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact.

De vertrouwenspersoon binnen onze duikvereniging is: David van Duyvenboden vertrouwenspersoon@amphibius.nl

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Meer informatie is hier te vinden:
https://onderwatersport.org/voor-bestuurders/ondersteuning/vertrouwenscontactpersoon